زیباترین روستاهای شهرستان ششتمد کدام است.
(11.93%) 100
بسک
(9.546%) 80
گاچ
(8.114%) 68
بیرخ
(8.114%) 68
دیوانخوی
(7.756%) 65
باغخیرات
(8.353%) 70
کیذوقان
(7.279%) 61
پادر
(6.801%) 57
طرسک
(6.921%) 58
تندک
(6.801%) 57
چنار
(5.847%) 49
کلاته بیات
(5.727%) 48
قاسمی
(3.818%) 32
گنبذ
(2.983%) 25
عزیزآباد

تعداد شرکت کنندگان : 838